Digwyddiadau

 

 

 

Mawrth 2018

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi, Chwefror 24ain, Yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd Manceinion.

Cafwyd gwahoddiad gan Gymdeithas Gymraeg Cymry Manceinion i ganu yn ei cyngerdd Dathlu Gŵyl Dewi ar Chwefror 24ain 2018. Cynhaliwyd y cyngerdd yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ac yn rhannu’r llwyfan gyda ni oedd Côr Meibion Rhosllannerchrugog ynghyd â Ryan Davies (tenor), Iwan Owen (piano) ac Aaron Ma a Shimeng Sun (telynorion). Cafwyd cynulleidfa lawn a chawsom gymeradwyaeth ardderchog.

Cyngerdd Nadolig 2017

Yn anffodus nid oedd yn bosibl i gynnal ein cyngerdd Nadolig ym Mhrestatyn oherwydd tywydd difrifol o rew ac eira.

 

Saith Seren Hydref 2017

Braf oedd cael bod yn rhan o ddigwyddiadau wythnosol yng Nghanolfan Gymraeg y Saith Seren, Wrecsam i hybu’r defnydd o’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig.

 

Gresffordd Medi 2017

Bu i Gôr Ger y Ffin, ynghyd â’r band talentog The Little Big Band o Gaer berfformio i gynulleidfa orlawn yn Eglwys yr Holl Saint, Gresffordd. Cafwyd gymeradwyaeth uchel i’r cyngerdd, ac ‘roedd yn fraint o fod wedi cael gwahoddiad i gael canu yno.

Prestatyn Gorff 2017

Bu canmoliaeth uchel i gyngerdd y Côr ym Mhrestatyn ar ddiwedd tymor yr haf.

 

Recordio CD 2017 

Edrychwn ymlaen i’r her o recordio C.D. fel rhan o gyfres o grynno ddisgiau o hen emynau traddodiadol. Mae’r fenter yn un sydd wedi ei chreu gan Mr. Ted Clement- Evans, Lerpwl a’i ddymuniad a’i freuddwyd yw bod yr hen emynau ar gôf a chadw am byth, yn enwedig i’r cenhedloedd a ddaw, ac na fyddant yn mynd yn angof.

Y DYFODOL – 2017 

Edrychwn ymlaen i’r flwyddyn newydd pan fydd y Côr yn mynd i Daventry dros benwythnos y 14/1/17. Bydd Côr Ger y Ffin yn rhan o adloniant i deithwyr o Ogledd Cymru sydd ar eu gwyliau yno.

Rhagfyr 2016 - Capel y Groes

Cyngerdd i ddathlu'r Nadolig yng Nghapel y Groes, Wrecsam. Trwy ddarlleniadau a charolau cafwyd naws ac ysbryd Nadoligaidd, a chafwyd ganmoliaeth arbennig. 

 Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru 2016 

 Cystadlu yng Ngŵyl Gorawl Gogledd Cymru yn y Venue,  Llandudno, ac yn un o ddeg o gorau. ‘Roedd y safon yn anhygoel o uchel a braint oedd cael beirniadaeth mor bositif a chanmoladwy. Ymlaen felly i’r her nesaf. 

 

Medi 2016 - Cyngerdd i Ddathlu y Stiwt yn 90 oed. 

Cawsom yr anrhydedd o fod yn rhan o gyngerdd fythgofiadwy yn Y Stiwt, Rhosllannerchrugog ym mis Medi 2016 i ddathlu ei benblwydd yn 90 oed. Cawsom ganmoliaeth gan lawer am ein rhaglen a’n perfformiad.

 

Mai 2016 - Eglwys Bresbyteraidd Rossett 

Diddanu grŵp o Americanwyr a oedd ar daith o amgylch Cymru ac eisiau clywed côr Cymreig.

 

Ebrill 2016 - Priodas

‘Rydym yn derbyn gwahoddiadau i ganu mewn priodasau. Ym mis Ebrill 2016 buom yn canu mewn priodas yn yr Eglwys Farmor ym Modelwyddan.

 

Taith i Melbourne 2015 

Cafodd y Côr wahoddiad i Melbourne yn Chwefror 2015.Yn anffodus dim ond rhai aelodau o’r Côr oedd wedi gallu mynd. Er hyn cafwyd groeso mawr ym Melbourne a llawer o hwyl yng nghwmni Côr Cymreig Victoria, Melbourne. Roedd dathliadau Dydd Gŵyl Dewi wedi cael eu paratoi’n drylwyr gan gynnwys cyngerdd mawreddog, yn y “Recital Hall”. Yn dilyn hyn, yn nghanol y ddinas yn Eglwys St. Michael, cynhaliwyd y Gymanfa Ganu flynyddol, gyda 800 o fobl yn bresennol. Fe gafodd Mr. David Scott, tenor o’n Côr, ei wahodd i fod yn unawdydd ar y ddau achlusur.  Da iawn David!

 

2014

Cymryd rhan yng Ngŵyl Cerdd “Tŷ Cerdd” (Canolfan Gerdd Cymru) yng Nghaerdydd. 

Cyngerdd yn Y Stiwt, Rhos, gyda Band Pres Jackfield, Telford.

Dod yn ail yng Ngŵyl Cerdd Caer yng nghystadleuaeth Corau Cymysg. 

 

Tachwedd 2013

Cyngerdd y Cofio gyda Band Pres Llai yn y Lleng Brydeinig, Llai. 

Cyngerdd gyda Chôr Orffiws y Rhos yn Y Stiwt.

 

2012

Dathlu Daucanmlwyddiant Capel Bethlehem gyda phum côr arall o Rhos. 

Cyngerdd yng Ngŵyl Cerdd Dinbych.

 

2011

Rhaglen  “Y Goets Fawr” S4C.

Noson gyda Beti George a Stifyn Parri.

Cystadlu yn Yr Eisteddfod Genedlaethol, yn Wrecsam.

 

Nadolig 2010

Cyngerdd Carolau Blynyddol ym Mhafiliwn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen tuag at Tŷ Gobaith.

 

Tachwedd 2010 

Ennill cystadleuaeth “Codi Canu” S4C yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.