Y Tîm Cerddorol

 

Cyfarwydwr Cerdd – Mr. Geraint Roberts

 

Astudiodd Geraint yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain gan arbenigo yn y Piano a'r Delyn. Cafodd brofiad gwerthfawr o'r grefft o arwain dan Syr David Wilcox - cyfle arbennig iawn. Llwyddodd i sicrhau Diploma ARCM yn gynnar o fewn y cwrs a graddiodd gydag anrhydedd ar ddiwedd y cwrs. Treuliodd flwyddyn ôl-radd gan astudio ymhellach mewn perfformio ar y Delyn a'r Piano. Astudiodd ymhellach ym Mhrifysgol Llundain o dan Yr Athro Keith Swanwick – arbenigwr rhyngwladol mewn Addysg Cerddorol.

 

Ar ôl dychwelyd i Gymru dechreuodd yrfa mewn Addysg yn Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele fel Pennaeth Cerdd ac yna bu’n Ddirprwy Bennaeth yno. Bu'n arweinydd Côr Meibion Trelawnyd o 1981 - 2015 ac enillodd Fedal Goffa Ivor Simms chwe gwaith ar achlysur ennill y Brif Gystadleuaeth Corau Meibion yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae wedi bod yn arweinydd gwadd ar draws y byd - yn y Deyrnas Unedig, Ewrop, America ac Awstralia.

 

Mae'n boblogaidd fel Arweinydd Cymanfaoedd a Beirniad Cenedlaethol. Bu'n Arweinydd Côr Eisteddfod Genedlaethol Bro Colwyn a Sir y Fflint. Mae'n mwynhau gweithio yn y Cyfryngau a chafodd gryn lwyddiant yng nghyfres Codi Canu ar S4C gan fwynhau buddugoliaeth gyda Chôr Rygbi'r Gogledd a Chôr Cymysg Rhosllannerchrugog.

 

Ar ôl ymddeol o'i waith yn yr ysgol mae wrth ei fodd yn gweithio yng Nghanolfan Gerdd William Mathias fel Tiwtor Piano a Llais. Mae hefyd yn gweithio yno fel Arweinydd Corawl ar ôl sefydlu Côr newydd i oedolion ar brynhawniau Iau.

Cyfeilydd – Miss. Rachel Phillips

 

Cyfreithiwraig yw Rachel y ôl ei galwedigaeth ond ers ei dyddiau ysgol mae hi wedi treulio y rhan fwyaf o’i hamser hamdden tu ôl i biano.  Yn 2005, tra’n astudio yng Ngholeg y Gyfraith yng Nghaer, fe wahoddwyd Rachel i fod yn Is Gyfeilydd i Gôr Meibion Orffiws y Rhos.  Mae hi wedi bod gyda’r Orffiws ers hynny, wedi symud i fyw wrth ymyl Wrecsam ac erbyn hyn hi yw Cyfeilydd ac Is Gyfarwyddwr Cerdd y côr. Bu hefyd yn gyfeilydd i Gôr Merched y Rhos cyn iddi ymuno a Chôr Ger y Ffin fel cyfeilydd yn 2011. Mae Rachel wedi mwynhau cystadlu gyda’r Côr a chael bod yn rhan o’i ddatblygiad hyd yma. 

 

 

Dirprwy Gyfarwyddwr Cerdd 

Mrs. Rhiannon Owens- Hall

 

Astudiodd Rhiannon gerddoriaeth yn yr Academi Frenhinol, Llundain gan arbenigo yn y soddgrwth, llais a chyfarwyddo. Mae ganddi sawl gradd mewn cerdd ac hefyd mae wedi ennill gradd M.Addysg. Yn dilyn gyrfa cynnar yn dysgu mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, daeth Rhiannon yn Brif Ddarlithydd ym Mhrifysgol John Moores, Lerpwl. Wedi ymddeoliad cynnar bu’n gweithio ym Mhrifysgol Glyndŵr yn hyfforddi cenhedlaeth newydd o athrawon cerdd.

 

Mae ei hymrwymiad â chanu wedi parhau ers dros chwarter canrif o flynyddoedd fel perfformwraig, cyfarwyddwr ac hyfforddwraig, gan gynnwys  “ British Youth Choir Federation” a “Sing for Pleasure in England”. Ymddangosodd ar sawl raglen deledu gyda pherfformwyr ifanc a hŷn. Yn ychwanegol mae Rhiannon wedi bod yn Gyfarwyddwr Cerdd i gorau meibion siop barbwr, rhai merched, a rhai cymysg ac mae wedi ennill medalau aur fel Cyfarwyddwr a chantores mewn pedwarawd.

 

Gweithiodd gyda nifer o gorau clasurol a chymdeithasau operatig a chymerodd ran mewn sawl gŵyl “A Capella” a chyngherddau ar draws Ewrop. Mae'n feirniad ac yn hyfforddwr uchel ei pharch; yn addysgu, hyfforddi a beirniadu drwy’r D.U. ac yn Yr Iseldiroedd, Yr Almaen, De Affrica a rhannau o’r U.D.A.

 

Ar hyn o bryd mae Rhiannon yn Gyfarwyddwr Cerdd i’r Clwyd Clippers yn Yr Wyddgrug ynghyd â bod yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Cerdd i Gôr Ger y Ffin. 

 

 

Dirprwy Gyfeilydd – Mrs. Angela Roberts

 

Graddiodd Angela ym Mhrifysgol Bangor gan ennill gradd BA (Anrhydedd)) mewn cerddoriaeth. Mae bellach wedi ymddeol o fod yn gydgordydd cerdd yn Ysgol Brynhedydd yn y Rhyl a bu ei chyfraniad i fywyd cerddorol yr ysgol yn amhrisiadwy. Mae’n gyfeilyddes i ddau gôr – Côr Ger y Ffin a Chôr Rygbi Gogledd Cymru – corau a sefydlwyd fel canlyniad i’r gyfres Codi Canu.  Fel cyfeilydd ac arweinydd mae galw mawr arni mewn cyngherddau, eisteddfodau a Gwyliau Corawl yn enwedig y rhai sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc. Mae’n aelod gweithgar yn ei chapel ac yn arwain yr Ysgol Sul ynghyd â threfnu gwasnaethau arbennig.

 

Mae'n organyddes o fri ac yn cael pleser yn cyfeilio organ y capel – organ bîb sydd heddiw dros gan mlwydd oed. Perthyn iddi lais canu cyfoethog a bydd yn aml yn cymryd rhan fel unawdydd neu fel aelod o gôr.